مراقبت از توت فرنگی عطری

1   2

(Strawbrery Geranium)

 

این گیاه به محیط نورانی با دمای خنک تا گرم ورطوبت متعادل نیاز دارد.

در فصل زمستان این گیاه احتیاجی به کود ندارد.

ولی در باقی سال هر دو هفته کود پاشی نمایید.

هنگامی که در سطح خاک خشک است نیاز به آبیاری دارد.

30cmپهنا و ارتفاع

/ 0 نظر / 8 بازدید