مراقبت از گل سنسیو

 string of beads

 

 

این گیاه نیاز به درجه حرارت متعادل و درجه سرد تا گرم دارد. ان گیاه را نباید در معرض نور خورشید قرار داد و رطوبت محیط نیز باید کم باشد. این گیاه هر سه هفته یکبار احتیاج به آبیاری دارد.

از کود کاکتوس و کود شیمیایی غنی شده پتاس برای این گیاه استفاده کنید.

این گیاه در زمستان به ندرت و وقتی گیاه خشک است احتیاج به کود دارد.

ارتفاع1 متر

پهنا8 سانتیمتر

 

1

/ 0 نظر / 7 بازدید