مراقبت از گل پاپیتال

(midas touch)

 

 

احتیاج به نور متوسط و دمای سردتا معتدل دارد.رطوبت محیط نیز

باید متوسط تا زیاد باشد.

هر دو هفته یکبار به کود پاشی نیاز دارد.

اما در فصل زمستان دو بار کافی است. قبل از آبیاری باید سطح خاک گیاه خشک باشد.

ارتفاع یک متر یا بیشتر

پهنا چهل و پنج سانتی متر

  1

/ 0 نظر / 10 بازدید