مراقبت از گل هویا

Hoya  Lanceolata

  

این گیاه به رو شنایی نیاز دارد اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

نیاز به هوای معتدل تا گرم و رطوبت محیط متوسط تا زیاد  دارد.

هر سه هفته یکبار نیاز به آبیاری دارد.

احتیاج به کود خانگی گلدار دارد.

پهنا و ارتفاع45  سانتیمتر

1

/ 0 نظر / 10 بازدید