مراقبت از پیچک شیطان

مراقبت از پیچک شیطان

(Devil’s Lvy)

 

احتیاج به روشنایی دارد ولی نه نورمستقیم خورشید . رنگارنگی برگها گیاه در سایه معتدل و هوای گرم از بین می رود و احتیاج به رطوبت متوسط تا زیاد دارد.

هر دو هفته یکباربه کود پاشی احتیاج دارد.

ولی در زمستان بیشتر از دو بارنیاز به آبیاری ندارد.

وقتی به گیاه کود میدهید و سطح خاک خشک است به آبیاری احتیاج دارد.

2mارتفاع:

1mپهنا:

  1

/ 0 نظر / 12 بازدید