ختنه دختران : غیرقانونی است

هیبو، خواننده‌ای است اهل سومالی. موضوع بسیاری از ترانه‌هایی که ویمی‌خواند دردهای وحشتناکی است که در کودکی کشیده است. دیگر مبارز مشهور و مبلغمبارز با این عمل در آفریقا یک سنگالی است. فیلم مولاده محصول کشور سنگال در سال 2004‌‌ است و توسط عثمان سمبنه کارگردان و نویسنده معروف، ساخته شده است. هیبو هماز کسانی است که از خانه‌اش فرار کرده است. در کنسرت‌هایش در امریکا همیشهترانه‌هایی هم در باره ختنه زنان می‌خواند. انگار درد ختنه از یاد نمی‌رود، ایندرد، زنان دردکشیده را نابود می کند و با آنان خانواده‌شان را نیز به کام نابودیمی‌کشاند.

سازمان بهداشت جهانی
در سال 1997 میلادی یونیسف، سازمان بهداشت جهانی وصندوق جمعیت جهانی برای نخستین بار طرح مشترکی را عرضه کرده‌اند که طبق آن قرار استدر عرض 10 سال شمار دخترانی که ختنه می‌شوند، کاهش یابد. این سازمان‌های وابسته بهسازمان ملل برای انجام طرحی چند جانبه تلاش می‌کنند. قرار است بسیاری گروه‌هایاجتماعی هدفی مشترک را دنبال کنند: دولت‌ها، نهادهای سیاسی و مذهبی، سازمان‌هایغیردولتی و امدادگر، همه اینها بایست با پیوند دادن فعالیت‌هایشان با یکدیگر برایریشه کن کردن سنت ختنه دختران با هم همکاری کنند. اما این طرح در سال‌های اخیر تنهادر چند کشور، یعنی سنگال، بورکینا فاسو و سودان، موفقیتی به دست آورده است., گابریلادویتا از فعالان یونیسف است که مبارزه‌ای 6 ساله را علیه ختنه زنان و دخترانپیش برده است. او می‌گوید: <آمار نشان می دهد که در دهه‌های اخیر متاسفانه تعدادزنان ختنه شده تغییری نکرده است. در سراسر جهان تحولی دیده نمی‌شود که بتوانامیدوار بود که این آداب منسوخ می شود. در برخی کشورها حتی می بینیم که تعداددختران ختنه شده افزایش یافته است.> او با اشاره به اینکه تحقیقات دامنه داریبرای رابطه این عمل با ادیان انجام شده است اضافه می‌کند: <در بعضی کشورها مردمخیال می‌کنند که دینشان گفته باید دختران را ختنه کنند. بعضی ها فکر می‌کنند اینعمل جزو نظافت است، اینکه اندام جنسی زن کثیف و زشت است و باید بریده شود. وقتی بهدنبال دلیل اصلی ختنه دختران بگردیم، می‌بینیم که این عمل در جامعه‌های پدرسالارانجام می‌گیرد، جایی که مقام زن را پست‌تر از مرد می‌دانند و زنان مورد تبعیض اند. دلیل اصلی پست شمردن زنان است

/ 0 نظر / 21 بازدید