وحشیانه‌ترین کار برای دور کردن شیطان

محافظه‌کاران و جامعه جهانی
چندهزار سال است که این عمل انجام می شود. ختنه دختران در میان برخی اقلیت‌های قومی ومذهبی، که این کار را به لحاظ فرهنگی و بهداشتی توجیه پذیر می دانند، رواج دارد. این در حالی است که قطع بخشی از آلت تناسلی زنانه تولید درد زیادی می‌کند ومی‌تواند عوارض جسمانی زیادی را به همراه داشته باشد.

نگهداری از باکرگی دختران جوان تا زمان ازدواج، کنترل تمایلات جنسی دختران تا قبلاز ازدواج ،اطمینان دادن به شوهر آینده از جنبه پاک بودن دختر عواملی هستند کهبه‌عنوان فلسفه این عمل مطرح می‌شود

/ 0 نظر / 12 بازدید