بیماریهای مهم گیاهان آپارتمانی

الف)قارچها و بیماری های قارچی:

قارچها گیاهان فاقد سبزینه هستند که خود قادر بهتامین مواد غذایی نیستند و به صورت انگل زندگی می کنند.در اثر فعالیت قارچها عوارضیبو جود می اید

سفیدک سطحی:

قارچ های بیماری سفیدک سطحی را بو جود می اورند کهروی اندام های هوایی روی ساقه برگ پوشش ارد مانند ظاهر میشوند.پس قارچ باعث بد شکلیو ضعف گیاه میشود.

برای مبارزه با این افتان از سموم قارچ کش مانند کاراتان استفاده میشود که بایدبه نسبت یک در هزار همراه با مویان از ان استفاده نمود.سمپاشی اول باید با ظهوراولین اثار بیماری قبل از گسترش به سایر قسمتها میزبان باشد.سمپاشی دوم ۱۵ روز پساز سمپاشی اول است.

زنگ ها:

قارچ های باعث زنگ میشوند.که بر روی سطح برگ و اندام های گیاهانمبتلا به زنگ جوش های متعددی ظاهر میشود .شکل این جوش ها بسته به نوع قارچ عاملبیماری و میزبان ان متفاوت است.در نتیجه حمله قارچها گیاه بد منظره و خشک میشود.برایمبارزه از سموم قارچ کش مثل دیتان همراه با زینب استفاده کرد.

 کپک زدگی یا پوسیدگی نرم:

آپارتمان محیط خوبی برای رشد کپک زدگی است قارچ  در اندام گیاه آپارتمانی باعث ایجاد کپک میشود.وجود رطوبت نسبی و دمای بالا باعثتشدید این بیماری میشود.گیاهانی مانند ازالیا گیاهان پیازی،سیکلامن میخکسانسوریا،شمعدانی،گلوکسیا و هرتانسیا به این بیماری مبتلا میشوند و برای مبارزه ازسمومی مانند کاپنان(قارچ کش سیستمیک)مانند گاپتان و نبومیل استفاده می کنند.

لکه های برگی:

در اثر فعالیت قارچها بو جود می اید.برای مبارزه از سموم قارچ کشنفوذی استفاده کرد.

پوسیدگی طوقه در ریشه:

در ریشه قسمتهای زیرزمینی گیاهان آپارتمانی مثل پیاز غدهریزوم می باشند.قارچ های مولد این بیماری ها اکثرا خاکزی هستند.برای پیشگیری علاوهبر رعایت اصول بهداشتی باید از خاک سالم عاری از قارچ استفاده کرد.هرگز نباید خاکگلدانهای قدیمی همراه با خاک سالم بکار برد.برای جلوگیری از فعالیتهای قارچ مولد پژمرد گی می توان هر یک ماه یکبار همزمان باآبیاری گلدانها به نسبت  ۳در هزار از قارچ کش دیتان استفاده کرد.

بیماری دوده:

در سطح قسمتهای هوایی بخصوص ساقه و برگ پوشش سیاه رنگ و دوده مانندیدیده میشود.که علاوه بر زیبایی مانع عمل فتو سنتز میشود باعث ضعیف شدن گیاهمیشود.بیماری دوده یک قارچ ساپروفیت است که منحصرا از ترشحات بعضی حشرات مانند شپشکتغذیه نموده چنانچه افت از بین برود بیماری دوده چیزی برای تغذیه ندارد و از بین میرود.پس از چندی برگها را با اب ولرم شستشو داد.

ب)بیماری باکتری گیاهان آپارتمانی:

پوسیدگی نرم یا لهیدگی:

این باکتری باعث لهیدگی قسمتهای گوشتی میشود.مثلا پوسیدگی غده سیکلامن،لهیدگی برگ ساقه دمبرگ دیفن باخیا،لهیدگی گل آذین سنبل برای مبارزه علاوه بر رعایت اصول بهداشتی نباید گیاه رازخم کنیم چون باکتریمولد بیماری از راه زخم وارد گیاه میشود.تنظیم حرارت و رطوبت گلخانه نیز باعث کنترلبیماری میشود.از ابپاشی بر روی بوته ها که محل مناسبی برای فعالیت باکتری استخودداری کنید.در هنگام شیوع بیماری از محلول بردو۱-۵/درصد استفاده کرد و دوبارهبافاصله ۱۵روز گیاه را سمپاشی کرد.

پ)بیماری های ویروسی گیاهان آپارتمانی:

ویروس ها کوچکترین موجودات زنده هستندویروس ها معالجه ندارند فقط گیاه مبتلا به ویروس را باید حذف کرد.بیماری ویروسیبشدت مسری هستند.چون تعدادی از ویروس ها با حشرات منتقل میشوند بنابراین مبارزه باحشرات بیماری را کنترل می کندو نشانه های بیماری ویروسی چین خوردگی،پیچیدگی برگ وساقه،تغییر حالت گل است.

/ 0 نظر / 8 بازدید